0.00 EUR
Reģistrēties

Garantija

Visām mūsu interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

Lai Jūs varētu pretendēt uz garantijas remontu, Jums jāievēro sekojoši nosacījumi :

1. Jūsu garantijas
Ražotājs garantē, ka izstrādājumam nebūs nekādu defektu, ne izmantoto materiālu, ne darba kvalitātes ziņā, sākot ar tā nopirkšanas brīdi līdz garantijas* termiņa beigām. Ja dotās garantijas laikā izrādās, ka izstrādājumam ir defekti, kas radušies neatbilstošas izmantoto materiālu vai darba kvalitātes dēļ, apkalpes centrs saremontēs vai aizstās izstrādājumu vai tā defektīvās daļas, neņemot samaksu par darbu un daļām, saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pat septiņiem gadiem. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Tevis izvēlētajai precei meklē preces aprakstā vai jautā klientu konsultantam. Ja esi fiziska persona - nebēdā, ja ražotājs precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem! Prentenzijas par preces kvalitāti vari pieteikt divu gadu laikā no preces iegādes dienas.

2. Nosacījumi 
2.1. garantija būs piešķirta tikai tad, ja tiks iesniegts pavadzīmes vai veikala kvīts (čeka) oriģināls kopā ar skaidri un pareizi aizpildītu garantijas apliecību un defektīvo izstrādājumu. Ražotājs patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas apkalpošanu vai aizstāšanu, ja iepriekšminētie dokumenti nav iesniegti, vai ja tajos ietvertā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2.2. garantija nekompensēs un nesegs zaudējumus, kas radušies no izstrādājuma pielāgošanas vai izmaiņas, kas veikta bez dīlera iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, lai padarītu izstrādājumu atbilstošu vietējiem spēkā esošajiem tehniskajiem vai drošības standartiem
2.3. garantija nav piemērojama, ja izstrādājuma norādītais veids vai sērijas numurs ir mainīts, izdzēsts, noņemts vai padarīts nesalasāms
2.4. garantija nav spēkā šādos gadījumos:
   a) regulāra apkope un daļu remonts vai nomaiņa parasta nolietojuma rezultātā;
   b) izstrādājuma jebkāda pielāgošana vai izmaiņas, lai izmainītu izstrādājuma kategoriju atšķirībā no tā parastās izmantošanas, kas aprakstīta lietošanas pamācībā, bez dīlera iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
   c) konstatēts bojājums, ja to izraisījusi:
   1) nepareiza lietošana, tai skaitā arī a) izstrādājuma lietošana neatbilstoši tā parastajam nolūkam vai neatbilstoši ražotāja norādījumiem par pareizu lietošanu un apkopi; b) izstrādājuma uzstādīšana vai lietošana tādā veidā, kas neatbilst spēkā esošajiem tehniskajiem vai drošības standartiem.; c) nepiemērota vai nepareiza programmu nodrošinājuma uzstādīšana;
   2) remonts, ko veikuši neautorizēti apkalpes centri vai dīleri;
   3) avārijas, zibens, ūdens, ugunsgrēks, neatbilstoša ventilācija vai jebkurš iemesls, kas ir ārpus ražotāja ietekmes:
   4) transportēšana, atskaitot gadījumus, ja to veic apkopes centrs.
   5) defekti sistēmā, kurā dotais izstrādājums tiek iekļauts.
2.5. garantija neietekmē ne pircēja likumīgās tiesības, saskaņā ar attiecīgo spēkā esošo valsts likumdošanu, ne arī pircēja tiesības attiecībā pret dīleri, kas rodas no viņu pirkšanas -pārdošanas kontrakta.


3. Garantijas apkalpošana
garantijas remontu visām mūsu interneta veikalā iegādātajām precēm veic ražotāja autorizētais servisa centrs. Servisa centra kontaktinformācija norādīta preces pirkuma kartē.
4. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Tev ir šādas iespējas :

  • doties uz pirkuma kartē norādīto ražotāja servisa apkalpes centru
  • nāc pie mums uz veikalu

Neaizmirsti paņemt līdzi pirkuma apliecinošu dokumentu un pirkuma karti!

 ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, pirkumi, kas veikti interneta veikalā tiek definēti kā"Distances līgums", tapēc iesakām Jums iepazīties ar zemāk minēto informāciju.

Informējam, ka noslēgtos distances līgumus neuzglabājam ! Distances līgumi tiek noformēti valsts valodā.
 
1. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību. Slēdzot distances līgumu, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu termiņā.
2. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad patērētāja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
3. Par preci samaksāto naudu uzņēmums atmaksās klienta kontā no kura tika saņemta pasūtījuma apmaksa.
4. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā! Līdz ar to ieteicams ar preci apieties saudzīgi, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu.
Atteikuma tiesības un cita ar atteikumu saistītā informācija, kā arī normatīvie akti un skaidrojumi atrodami Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā : www.ptac.gov.lv
 

captcha